Ledningssystem och policys

Policy för Meason Bygg AB KMA

 

 

 

Kvalité

Vår organisations mål är att säkerställa vår professionalitet och omtanke om våra kunder.

För att uppnå ständig förbättring systematiseras vårt kvalitetsarbete genom BF9K. Mätning av kundnöjdhet publiceras på vår hemsida.

Miljö

Vårt mål är att om möjligt använda miljövänliga metoder i alla processer.

I vår dagliga verksamhet använder vi kontroller och rutiner för att säkerställa ständig förbättring.

Våra fordons teoretiska medelvärdet av CO2 utsläpp skall sjunka över tid, statistik publiceras på vår hemsida.

Arbetsmiljö

Nollvision är ett givet mål vad gäller arbetsskador, så väl den praktiska som den psykosociala. Alla i organisationen har ansvar för arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med Systematiskt Arbetsmiljöarbete för att säkerställa våra mål. Statistik över sjukskrivning och skador publiceras på vår hemsida.

 

 

Statistik 2018